Polityka prywatności i cookies >


Aktualności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Cieszyn

 CIESZYŃSKIE LABORATORIUM WSPÓŁPRACY 

 W związku z realizacją projektu CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy i z myślą o organizacjach pozarządowych informujemy o szkoleniu z Arturem Gluzińskim pn" Usprawniać współpracę  JST-NGO - zasady przygotowania i rozliczania ofert realizacji zadań publicznych"

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5

( sala konferencyjna)

o godz. 9:00 do 15:00 w dniu 9 marca 2015r.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu.

 

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

 

Informujemy, że w dniach od 23 do 27 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, akcja jest skierowana do wszystkich osób pragnących uzyskać informacje dotyczące ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Prokuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej będą udzielać bezpłatnych informacji o przysługujących uprawnieniach.

 

Wszelkie konsultacje będą odbywały się na terenie  PROKURATURY REJONOWEJ W CIESZYNIE W GODZINACH od 9:30 do 15:00.

 Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

!! GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY !!


W ramach realizowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Cieszynie uruchomiony został telefon pod którym można uzyskać informacje nt. form wsparcia rodzin w gminie Cieszyn.


Telefon: 533 307 797

Pod telefonem pracowników pracy z rodziną, zgłosić można również rodziny wychowujące dzieci, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i wymagające pomocy w tym zakresie.
Poza godzinami pracy Ośrodka informację można nagrać na pocztę głosową - pracownik skontaktuje się w tej kwestii.!!! BEZPŁATNE DYŻURY PSYCHOLOGICZNE !!!


w ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uruchomiony został cykl BEZPŁATNYCH DYŻURÓW PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkańców Cieszyna.

Kontakt:

terminy spotkań związanych z problematyką uzależnień oraz przemocy w rodzinie uzgadniać należy w głównej siedzibie MOPS w Cieszynie przy ul. Skrajnej 5, za pośrednictwem pracowników Ośrodka bądź pod numerem telefonu: 33/ 479 49 00. Spotkania z prawnikiem oraz z psychologiem odbywają się w Filii Ośrodka przy ul. Srebrnej 4, w ustalonych wcześniej dniach i godzinach. 

INFORMACJA O PODWYŻSZENIU KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


Z dniem 01 maja 2014 roku zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
w okresie od 2014-05-01 do 2014-12-31 w wysokości 800,00 zł miesięcznie
w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31 w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie
w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31 w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie

Począwszy od 2017-01-01 kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do zmiany wysokości tego świadczenia następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559).ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 


W dniu 15 maja 2014 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jej przepisy określają, na jakich warunkach możliwe jest nabycie uprawnienia do otrzymywania zasiłku dla opiekunów, a także zasady, zgodnie z którymi będą one ustalane i wypłacane.
Jest to nowy rodzaj świadczenia.

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567).

Odnośnik do strony z wnioskiem (Zasiłek dla opiekuna)

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY


Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii energetycznej. 


NOWE GODZINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MOPS W CIESZYNIE

Od miesiąca Lipca 2013 zmianie ulegają godziny wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przypadających w ostatni roboczy poniedziałek każdego miesiąca.


NOWE GODZINY: od 11:00 do 14:30

Godziny wypłat świadczeń z pomocy społecznej pozostają bez zmian, w piątki, w godzinach: od 12:00 do 14:30.

 
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE -INFORMACJA


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw informuję, że osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują prawo do tego świadczenia w wysokości 520,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli osoba spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych. Tym samym decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie przepisów do tej pory obowiązujących wygasają z mocy prawa po upływie w/w terminu, tj. wygasają OD DNIA 30.06.2013 R.
(Dz.U. z dn. 7 grudnia 2012 r., poz. 1548)Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. OD DNIA 01.01.2013 R.

 


WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ KRYTERIÓW DOCHODOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
(Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2012 r., poz. 959)

Od 01listopada 2012 roku podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

OD DNIA 01.11.2012 R. DO DNIA 31.10.2014 R.: 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

OD DNIA 01.11.2014 R.: 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. z dn. 2012 r., nr 135 , poz. 823)

 

 

 

 

 ZAPROSZENIE 

 

 

 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy z tematyki III sektora w dniu 12. 01. 2015r. o godz. 9:00 

 

 


 

niepelnosprawni.odt