Polityka prywatności i cookies >


Aktualności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Cieszyn


 

 DZIEŃ OTWARTY W ZUS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza do udziału


w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych.


20 maja 2015 r. w godz. Od 9:00 do 14:00

w siedzibie Inspektoratu ZUS w Cieszynie, ul. Bielska 29


eksperci ZUS będą udzielali wszystkim zainteresowanym fachowych porad i informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia społecznego, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej.

Akcję będą wspierali zaproszeni eksperci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

Osoby odwiedzające w tym dniu placówkę ZUS otrzymają broszury, poradniki dotyczące działalności ZUS oraz aktualne „Informatory dla Osób Niepełnosprawnych” .


 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze roznosiciela poczty na umowę zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0334794933 lub 0334794903

 

 ZADANIA REALIZOWANE W MAJU DLA UCZESTNIKÓW SAMOPOMOCOWEGO KLUBU ŚRODOWISKOWEGO 

 

5.05.2015r.   godz.. 14:00 Wernisaż wsytawy " W harmonii z sobą" Dom Narodowy 

8.05.2015r.   godz. 14:00 Dzień Godności spotkanie na rynku

                   godz. 16:00 Wejście na kręgle restauracja ogrodowa

13.05.2015r. godz. 14:00 spotkanie w klubie odnośnie projektu z turystyki 

20.05.2015r. godz.15:00 spotkanie w klubie na temat farmakoterapii prowadzi Marcin Rozum.

 

W BIEŻĄCYM ROKU STOWARZYSZENIE REALIZUJE ZADANIA PUBLICZNE POD NAZWĄ

" POKONAĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NA BESKIDZKIM SZLAKU"  

 

Projekt jest skierowany do osób borykających się z problemami zdrowia psychicznego .

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 maja o godz. 14:00 w siedzibie stowarzyszenia Cieszyn ul. Bielska 4/8  

 


 

   

 !! GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY !!


W ramach realizowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Cieszynie uruchomiony został telefon pod którym można uzyskać informacje nt. form wsparcia rodzin w gminie Cieszyn.


Telefon: 533 307 797

Pod telefonem pracowników pracy z rodziną, zgłosić można również rodziny wychowujące dzieci, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i wymagające pomocy w tym zakresie.
Poza godzinami pracy Ośrodka informację można nagrać na pocztę głosową - pracownik skontaktuje się w tej kwestii.!!! BEZPŁATNE DYŻURY PSYCHOLOGICZNE !!!


w ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uruchomiony został cykl BEZPŁATNYCH DYŻURÓW PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkańców Cieszyna.

Kontakt:

terminy spotkań związanych z problematyką uzależnień oraz przemocy w rodzinie uzgadniać należy w głównej siedzibie MOPS w Cieszynie przy ul. Skrajnej 5, za pośrednictwem pracowników Ośrodka bądź pod numerem telefonu: 33/ 479 49 00. Spotkania z prawnikiem oraz z psychologiem odbywają się w Filii Ośrodka przy ul. Srebrnej 4, w ustalonych wcześniej dniach i godzinach. 

INFORMACJA O PODWYŻSZENIU KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


Z dniem 01 maja 2014 roku zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
w okresie od 2014-05-01 do 2014-12-31 w wysokości 800,00 zł miesięcznie
w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31 w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie
w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31 w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie

Począwszy od 2017-01-01 kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do zmiany wysokości tego świadczenia następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559).ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 


W dniu 15 maja 2014 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jej przepisy określają, na jakich warunkach możliwe jest nabycie uprawnienia do otrzymywania zasiłku dla opiekunów, a także zasady, zgodnie z którymi będą one ustalane i wypłacane.
Jest to nowy rodzaj świadczenia.

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567).

Odnośnik do strony z wnioskiem (Zasiłek dla opiekuna)

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY


Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii energetycznej. 


NOWE GODZINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MOPS W CIESZYNIE

Od miesiąca Lipca 2013 zmianie ulegają godziny wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przypadających w ostatni roboczy poniedziałek każdego miesiąca.


NOWE GODZINY: od 11:00 do 14:30

Godziny wypłat świadczeń z pomocy społecznej pozostają bez zmian, w piątki, w godzinach: od 12:00 do 14:30.

 
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE -INFORMACJA


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw informuję, że osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują prawo do tego świadczenia w wysokości 520,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli osoba spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych. Tym samym decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie przepisów do tej pory obowiązujących wygasają z mocy prawa po upływie w/w terminu, tj. wygasają OD DNIA 30.06.2013 R.
(Dz.U. z dn. 7 grudnia 2012 r., poz. 1548)Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. OD DNIA 01.01.2013 R.

 


WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ KRYTERIÓW DOCHODOWYCHZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
(Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2012 r., poz. 959)

Od 01listopada 2012 roku podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

OD DNIA 01.11.2012 R. DO DNIA 31.10.2014 R.: 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

OD DNIA 01.11.2014 R.: 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. z dn. 2012 r., nr 135 , poz. 823)

 

 

 

 

 ZAPROSZENIE 

 

 

 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy z tematyki III sektora w dniu 12. 01. 2015r. o godz. 9:00 

 

 


 

niepelnosprawni.odt